Leveringsvilkår og angrerett

Avtalevilkår

Generelt gjeld vilkåra i Standard avtalevilkår utarbeida av Energi Norge og Forbrukerombudet. Ved motstrid mellom dei generelle bransjevilkåra og dei særskilde avtalevirkåra som gjeld for den enkelte kontrakt, så vil Særskild avtalevilkår for GarantiKraft, Særskild avtalevilkår for FusaSpot med tak, Særskild avtalevilkår for Fusa-Spotkraft,Særskild avtalevilkår for Fusa-Kraft til innkjøpspris og Særskild avtalevilkår for Fusa GrønKraft koma fyrst.

Angrerett

Etter angrerettloven kan forbrukaren gå frå avtalen utan å oppgje nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angrerettloven kapittel 3 er mottekne på rett måte.

Melding om bruk av angreretten må sendast til tenesteytaren innan fristen, og kan gjevast på kva måte som helst. Fristen blir rekna for halden dersom meldinga er sendt før fristen går ut, og du bør syte for at dette kan dokumenterast.

Skjema om angrerett

Gasta Design